Επειδή η σωστή και αντικειμενική ενημέρωση του καταναλωτή είναι μια από τις βασικές αρχές της ΔΕΛΤΑ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Στο νέο «Οδηγό Καταναλωτών για τα Μεταλλαγμένα στα Ζωικά Προϊόντα» της Greenpeace η ΔΕΛΤΑ έχει τοποθετηθεί ως «κόκκινη», με τη βαθμολογία της να έχει μειωθεί στο 5,9 από 10 στον προηγούμενο κατάλογο.
Η βαθμολογία είναι αβάσιμη και παραπλανητική, δεδομένου ότι έχουμε προσκομίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που ζητήθηκαν από την Greenpeace και τα οποία αποδεικνύουν ότι το γάλα ΔΕΛΤΑ είναι ελεύθερο από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.
Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από τις επεξηγήσεις που παρέχει και η ίδια η Greenpeace στα αναλυτικά σχόλια που συνοδεύουν τον κατάλογο, αλλά και από τη χθεσινή της ανακοίνωση όπου σημειώνεται: «Η ΔΕΛΤΑ παρουσίασε σημαντική πτώση στην τρέχουσα έκδοση του Οδηγού. Προσκόμισε όλες τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις για τη μη χρήση μεταλλαγμένων στις ζωοτροφές, ωστόσο ενώ είχε δηλώσει ότι θα προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού της προϊόντος έως το Μάιο του 2010, δεν το έχει κάνει μέχρι και σήμερα».
To 2010 η ΔΕΛΤΑ προχώρησε σε όλα τα απαραίτητα νομικά βήματα για την κατοχύρωση σχετικής σήμανσης. Έπειτα, όμως, από την επίσημη απάντηση του ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) και τη σχετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Γενικού Χημείου του κράτους, προέκυψε ότι, βάσει νομοθεσίας, δεν επιτρέπεται η εισαγωγή της σχετικής σήμανσης.
Εξέλιξη για την οποία ενημερώσαμε έγκαιρα την Greenpeace, ενώ παράλληλα έχουμε δεσμευτεί ότι θα προβούμε στην ανάλογη σήμανση, μόλις το επιτρέψει το νομικό πλαίσιο.
Παρά το γεγονός αυτό, η Greenpeace προχώρησε στην κατάταξη της ΔΕΛΤΑ ως «κόκκινη», με βάση και μόνο το αίτημα της σήμανσης. Με τον τρόπο αυτό και με τις δηλώσεις της, η Greenpeace ουσιαστικά μας καλεί να παραβούμε το ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο και να προβούμε σε σχετικές ενέργειες ξεπερνώντας το νόμο. Παράλληλα, παραπλανάται ο καταναλωτής, καθώς, με το να βλέπει τη ΔΕΛΤΑ ως «κόκκινη» στον κατάλογο, δημιουργεί μια λανθασμένη εικόνα για το γάλα της.
Ως εκ τούτου, οδηγηθήκαμε στη δικαστική οδό, με στόχο να προστατέψουμε το όνομα της Εταιρείας μας, των εργαζομένων μας, των κτηνοτρόφων και παραγωγών μας και όλων των ανθρώπων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρεία μας, καθώς και για να διασφαλίσουμε την αντικειμενική πληροφόρηση των καταναλωτών.
Για τους λόγους αυτούς καλούμε την Greenpeace να διερευνήσει εναλλακτικούς τρόπους ταξινόμησης και παρουσίασης των καταλόγων της, προκειμένου να ανταποκρίνονται και στην υφιστάμενη νομοθεσία.