Νομικό Πλαίσιο

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα είναι ενδεχόμενο να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο.

Το παρόν αφορά σε συναλλαγές/πράξεις που δεν εκτείνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο.

Το παρόν δεν αποτελεί προσφορά ή πώληση κινητών αξιών της VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.. ή/και των θυγατρικών της εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο.

Οι κινητές αξίες που συζητούνται  στο παρόν  δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία Κινητών Αξιών των προαναφερομένων κρατών και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Νότια Αφρική, στην Ιαπωνία, ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο.

Εάν βλέπετε αυτή τη σελίδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία η οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.