Διοικητικό
Συμβούλιο

Κύρια αποστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (εφεξής καλούμενη ως η «Εταιρεία») είναι να κατευθύνει τη στρατηγική της Εταιρείας με γνώμονα την αποτελεσματική διασφάλιση των συμφερόντων της αλλά και των συμφερόντων όλων των μετόχων και γενικότερα όλων όσων επηρεάζονται από τη δραστηριότητα της Εταιρείας (stakeholders).

Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. να επιδιώκουν ιδία συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα των εταιριών του Ομίλου και οφείλουν να αναφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μορφή σύγκρουσης ιδίων συμφερόντων με τα συμφέροντα της Εταιρείας και να γνωστοποιούν σε αυτό τις προθέσεις τους για τη διενέργεια σημαντικών συναλλαγών και οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Εταιρεία, καθώς και με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της.

Σύμφωνα με το από 7.7.2021 πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρείας, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε ως εξής.

  1. Παναγιώτης Κωνσταντίνου Θρουβάλας, Πρόεδρος
  2. Αθανάσιος Ευθυμίου Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος
  3. Σπυρίδων Βασιλείου Παπαγιάννης, Μέλος
  4. Δήμητρα Ευαγγέλου Τσακίρογλου, Μέλος
  5. Αναστάσιος Γεωργίου Κυπριανίδης, Μέλος
  6. Δήμητρα Χαραλάμπους Κατσιδονιώτη, Μέλος