Διοικητικό
Συμβούλιο

Κύρια αποστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής καλούμενη ως η «Εταιρεία») είναι να κατευθύνει τη στρατηγική της Εταιρείας με γνώμονα την αποτελεσματική διασφάλιση των συμφερόντων αυτής, αλλά και του μετόχου της και γενικότερα όλων όσων επηρεάζονται από τη δραστηριότητα της Εταιρείας (stakeholders).

Σύμφωνα με το από 01.08.2023 πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρείας και σε συνέχεια της συγχώνευσης αυτής με την μητρική της εταιρεία VENETIKO HOLDINGS, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως εξής.

  1. Παναγιώτης Θρουβάλας, Εκτελεστικός Πρόεδρος
  2. Αθανάσιος  Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος
  3. Αλέξανδρος Φωτακίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  4. Κωνσταντίνος Ρόκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  5. Νικόλαος Σερέτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  6. Σπυρίδων Παπαγιάννης, Εκτελεστικό Μέλος
  7. Δήμητρα  Κατσιδονιώτη, Εκτελεστικό Μέλος
  8. Αναστάσιος Κυπριανίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος