Διοικητικό
Συμβούλιο

Κύρια αποστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (εφεξής καλούμενη ως η «Εταιρεία») είναι να κατευθύνει τη στρατηγική της Εταιρείας με γνώμονα την αποτελεσματική διασφάλιση των συμφερόντων της αλλά και των συμφερόντων όλων των μετόχων και γενικότερα όλων όσων επηρεάζονται από τη δραστηριότητα της Εταιρείας (stakeholders).

Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. να επιδιώκουν ιδία συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα των εταιριών του Ομίλου και οφείλουν να αναφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μορφή σύγκρουσης ιδίων συμφερόντων με τα συμφέροντα της Εταιρείας και να γνωστοποιούν σε αυτό τις προθέσεις τους για τη διενέργεια σημαντικών συναλλαγών και οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Εταιρεία, καθώς και με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο σήμερα είναι επταμελές σύμφωνα με την από 28 Ιουνίου 2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί συγκροτήσεως σε σώμα, είναι η ακόλουθη:

  1. Παναγιώτης Θρουβάλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  2. Αθανάσιος Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος
  3. Christophe Vivien, Μέλος
  4. Σπυρίδων Παπαγιάννης, Μέλος
  5. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Μέλος
  6. Αναστάσιος Κυπριανίδης, Μέλος
  7. Δήμητρα Τσακίρογλου, Μέλος