Ο Όμιλος VIVARTIA έχει υιοθετήσει ένα ευέλικτο οργανωτικό σχήμα, το οποίο παρέχει λειτουργική και διοικητική ανεξαρτησία σε κάθε θυγατρική εταιρεία, στα πλαίσια πάντα της στρατηγικής που χαράσσεται για τις εταιρείες του Ομίλου,  με στόχο τη διαφύλαξη των συγκριτικών  πλεονεκτημάτων τους στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται.

Παράλληλα, οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου  VIVARTIA υποστηρίζονται κεντρικά από τις ανωτέρω  υπηρεσίες της VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.