Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας

H VIVARTIA στηρίζεται στους 5.500 εργαζομένους της και αναπτύσσεται χάρη σ’ αυτούς. Η τεχνογνωσία, η καινοτομική δράση και η σταθερή πορεία της οφείλεται στις ικανότητες των ανθρώπων της, στο μεράκι τους και την αφοσίωσή τους στην εταιρία. 
Ο μέσος όρος του χρόνου παραμονής των ανθρώπων μας στις εταιρίες του Ομίλου, αποδεικνύει την πίστη και την αγάπη, αλλά και την προσπάθεια που καταβάλει ο Όμιλος προς αυτή την κατεύθυνση Κύριο μέλημά μας είναι να ενισχύσουμε τόσο τις ικανότητες, όσο και τη θέληση των ανθρώπων μας. Με κύριους άξονες λοιπόν το ΜΠΟΡΩ και το ΘΕΛΩ εστιάζουμε στον εμπλουτισμό των γνώσεων, στην εξέλιξη και την κινητοποίηση των εργαζομένων μας, με τις ακόλουθες ενέργειες που προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε και να εμπλουτίζουμε:

  • Προσέλκυση, επιλογή και πρόσληψη ανθρώπων με τις απαιτούμενες ικανότητες, μέσα από διαφανείς διαδικασίες
  • Ανάπτυξη των εργαζομένων, μέσω Συστήματος Στοχοθέτησης και Αξιολόγησης της απόδοσης, κοινό σε όλο τον Όμιλο, που συμπληρώνεται για τα Στελέχη και από διαδικασία αξιολόγησης ‘’360 feedback’’. Στόχος του συστήματος είναι τόσο η επίτευξη των στόχων της εταιρίας, όσο και η αξιοκρατική αξιολόγηση των ανθρώπων, ο εμπλουτισμός των ικανοτήτων τους και η εξέλιξή τους
  • Εκπαίδευση με εσωτερικούς εκπαιδευτές, που μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους, αλλά και με εξωτερικούς, σε θεματολογίες εξατομικευμένες στις ανάγκες προόδου και ανάπτυξης του κάθε εκπαιδευόμενου ανάλογα με τη θέση εργασίας του και το εύρος των ευθυνών του.
  • Παρότρυνση και υποστήριξη συμμετοχής σε διατμηματικές ομάδες, με στόχο τη διεύρυνση των εμπειριών και την προώθηση πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας.
  • Αναγνώριση και ανταμοιβή των εργαζομένων, παρά τις δύσκολες συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος. Με ένα σύστημα παροχών ανταγωνιστικό και προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε εταιρίας του Ομίλου προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες των εργαζομένων. Κοινωνικού τύπου παροχές που παρέχει η εταιρία μας είναι μεταξύ άλλων πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν μεταφορά προσωπικού, δωρεάν διάθεση προϊόντων, τράπεζα αίματος, εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες του ευρύτερου Ομίλου MIG κλπ
  • Ανοιχτή επικοινωνία προς όλα τα επίπεδα της διοίκησης, μέσα από συγκεκριμένα κανάλια και εργαλεία επικοινωνίας, από μια νοοτροπία «ανοιχτής πόρτας», διατμηματικά projects και συνεχή προσπάθεια για αναβάθμιση των επικοινωνιακών μας μεθόδων.
  • Διαφανείς κι ευέλικτες δομές και διαδικασίες λειτουργίας, που διασφαλίζουν την εταιρική διακυβέρνηση και ανασχεδιάζονται συχνά με στόχο τη βελτίωση σε κρίσιμους δείκτες απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ταχύτητα.
  • Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον (ασφάλεια εργασίας, εγκαταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων, διαχείρισης πληροφοριών σε συνδυασμό με τη διασφάλιση και προστασία των προσωπικών δεδομένων). που επιβεβαιώνονται με σειρά πιστοποιήσεων.

Με επίγνωση της δυσκολίας των εποχών, αλλά και ενστερνισμό των αναγκών των εργαζομένων μας προσπαθούμε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι ως προς όλες τις παραπάνω κατευθύνσεις.