Στα €607 εκ. οι Πωλήσεις του Ομίλου Vivartia με Βελτίωση Κερδών

 

  • Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 4,1% και διαμορφώθηκαν σε €606,6 εκ.
  • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA αυξήθηκαν κατά 4,8% και ανήλθαν σε €59,1 εκ.
  • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €7,2 εκ. έναντι €3,3 εκ. το 2017

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Vivartia, μέλος του Ομίλου MIG, αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το 2017 και διαμορφώθηκαν σε €606,6 εκ. (€582,8 εκ. το 2017) με θετική συνεισφορά όλων των κλάδων δραστηριότητάς του. Ο Κλάδος Γαλακτοκομικών και ο Κλάδος Κατεψυγμένων τροφίμων διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Επίσης, ο Κλάδος Εστίασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών (+9,8%) απόρροια της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροδρόμια, επιβατικά πλοία και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών).

Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ακολούθησαν την αυξητική τάση των πωλήσεων (+4,8%) και ανήλθαν σε €59,1 εκ. έναντι €56,4 εκ. το 2017.

Ως ανωτέρω, αυξητικά κινήθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τα οποία διαμορφώθηκαν στα €7,2 εκ. έναντι €3,3 εκ. το 2017, καθώς και τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων τα οποία διαμορφώθηκαν σε €2,8 εκ. έναντι €0,3 εκ. το 2017.

Σημαντική εξέλιξη για τη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, αποτέλεσε η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού του, με όρους που εξασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα μέχρι το 2024.

Για το 2019, προτεραιότητα στον στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης του Ομίλου παραμένει η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών εταιρειών, η διατήρηση της ηγετικής θέσης τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται, η καινοτομία και η ενίσχυση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.

Παρατίθεται πίνακας με τη συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου Vivartia.

ΟΜΙΛΟΣ (ενοποιημένη βάση σε € εκ.) 2018 2017
Πωλήσεις 606,6 582,8
EBITDA (1) 59,1 56,4
περιθώριο ΕΒΙΤDΑ 9,7% 9,7%
EBIT (2) 28,0 27,4
Αποτέλεσμα προ Φόρων 7,2 3,3
Αποτέλεσμα μετά Φόρων 2,8 0,3
 (1)  Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

 (2)  Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων

 

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2018 (.pdf)