Η ΔΕΛΤΑ συμμετείχε εθελοντικά στη δοκιμή μεθόδου για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της φέτας και συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμής. Το έργο είχε αναλάβει ο ΣΕΒΤ, μαζί με άλλους 5 Εθνικούς Συνδέσμους Βιομ. Τροφίμων της Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Σλοβενίας και Πορτογαλίας, με σκοπό τη δοκιμή της μεθοδολογίας αποτίμησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τροφίμων, που παράγονται στη Μεσόγειο.

Η πρωτοβουλία της ΕΕ για το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντος (P.E.F.), αξιολογεί την περιβαλλοντική συμπεριφορά ενός προϊόντος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, από την παραγωγή των πρώτων υλών, τη χρήση πόρων (όπως νερού και γης), την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη χρήση, έως την τελική κατανάλωση και απόρριψη. Στόχος της μεθόδου είναι ο εντοπισμός παρεμβάσεων για περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή τροφίμων, η ανάπτυξη προτύπων, αλλά και η ενίσχυση των παραδοσιακών προϊόντων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΛΤΑ στο εργοστάσιο της Ελασσόνας στη Θεσσαλία, όπου παράγεται η φέτα ΠΟΠ και της Ζώνης Γάλακτος, παρείχαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη δοκιμή της μεθόδου, σε όλο τoν κύκλο ζωής του προϊόντος, από τον αγρό μέχρι τη διάθεσή του στην κατανάλωση, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχή ολοκλήρωσή της και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και προτάσεων βελτίωσης της μεθόδου.

Η ΔΕΛΤΑ θα συνεχίσει να στηρίζει ανάλογες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ, οι οποίες συμβάλουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων και στην ανάπτυξη συνεργιών σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα PEFMED : http://www.pefmed-blog.eu

Ο Γιάννης Βασταρδής, Δ/ντής Ζώνης Γάλακτος ΔΕΛΤΑ, αναφέρεται στη συμβολή της ΔΕΛΤΑ στην υλοποίηση του έργου: https://youtu.be/dmD0kH24zDE