• Αύξηση 20% των αναπροσαρμοσμένων κερδών EBITDA στα €60εκ. έναντι €50εκ. το 2015 
  • Διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους αναπροσαρμοσμένου EBITDA κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2015, στο 10,4%

Παρά τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητας των θυγατρικών του Ομίλου (ενδεικτικά αναφέρονται οι αρνητικές επιπτώσεις από τη διακοπή εργασιών της αλυσίδας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών), απόρροια της παρατεταμένης ύφεσης στην Ελληνική Οικονομία, ο Όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 33% το 2016) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 63% το 2016), με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του Ομίλου να αποσπά για μία ακόμα χρονιά σημαντικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση των εταιρειών στην ποιότητα και την καινοτομία. Η Vivartia παραμένει ηγέτιδα εταιρία στη συνολική αγορά λευκού γάλακτος στην Ελλάδα (μερίδιο αγοράς 28% το 2016), στους κλάδους καταψυγμένων λαχανικών και ζυμών καθώς και στον κλάδο εστίασης με παρουσία 518 σημείων στη χώρα.

Οι πωλήσεις του Ομίλου Vivartia το 2016 ανήλθαν στο ποσό των € 572,0 εκ., καταγράφοντας μείωση της τάξης του 4,9% έναντι του ποσού των € 601,4 εκ. κατά την χρήση του 2015 (μείωση 3,4% σε συγκρίσιμο επίπεδο). Οι πωλήσεις ανά λειτουργικό τομέα αναλύονται ως εξής: Γαλακτοκομικά: € 278,5 εκ., Κατεψυγμένα: € 139,8 εκ. και Εστίαση και Ψυχαγωγία: € 160,7 εκ. (συμπεριλαμβάνονται διεταιρικές πωλήσεις ύψους € 7,0 εκ.). Οι συγκρίσιμες πωλήσεις του κλάδου γαλακτοκομικών του Ομίλου κατέγραψαν μείωση της τάξης του 6,5% σε σχέση με το 2015, ο κλάδος εστίασης παρουσίασε μείωση πωλήσεων της τάξης του 2,6% ενώ ο κλάδος κατεψυγμένων παρουσίασε αύξηση επί συγκρίσιμων μεγεθών της τάξης του 2,9%.

Τα αναπροσαρμοσμένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου (εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ποσού € 14 εκ. από τη διενέργεια απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 60 εκ. έναντι κερδών € 50 εκ. το 2015. Η εν λόγω αύξηση (20%) αποδίδεται στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη συνεχιζόμενη αποτελεσματική διαχείριση του κόστους όπως αυτή απεικονίζεται στη διεύρυνση του αναπροσαρμοσμένου περιθωρίου κέρδους EBITDA κατά σχεδόν 2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2015, στο 10,4%.

Εξαιρουμένης της επίδρασης από την απομείωση της απαίτησης του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (προβλέψεις πέραν της συνήθους δραστηριότητας), ο Όμιλος το 2016 παρουσίασε οριακές προ φόρων ζημιές ύψους € 0,4 εκ. έναντι ζημιών € 13,3 εκ. το 2015.

Το 2017 αναμένεται η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού των εταιρειών του Ομίλου, ενώ προτεραιότητα παραμένει η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών εταιρειών, η διατήρηση της κυρίαρχης θέσης τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται, η καινοτομία και η ενίσχυση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2016