Διαχείριση ποιότητας – Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε.

[one_half]Ο Μπάρμπα- Στάθης ακολουθώντας μια σειρά σπονδυλωτών  διαδικασιών σύνθεσης και ανάδρασης στον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση, εφαρμόζει ένα οριζόντιο μοντέλο ολικής  διαχείρισης ποιότητας, καινοτομίας και δημιουργικότητας,  με τη συνέργια των συστημάτων: ENISO 9001/2008, ENISO 22000/2005 και με το πρωτόκολλο IFS & BRC με στόχο την ποιότητα, την υγιεινή, την ασφάλεια , το περιβάλλον, τον εργαζόμενο στην εταιρία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

Πρόκειται για ένα μοντέλο δυναμικής προσέγγισης  που στηρίζεται σε ποιοτικά κριτήρια, συμβάλλοντας ενεργά στην υγιεινή , ποιοτική και ασφαλή διατροφή του καταναλωτή, μέσα από τη σύνθεση των απαραίτητων για τον άνθρωπο συστατικών, όπως βιταμίνες, πρωτείνες , φυτικές ίνες και βέβαια προσφέροντας ένα πλουραλισμό γεύσης υψηλών απαιτήσεων,  δυνατότητα ευρύτητας φάσματος γευστικών επιλογών ,όπως επίσης και πιθανότητα αντιμετώπισης, μέσω της διατροφής, των σύγχρονων ασθενειών του καταναλωτή που προκύπτουν είτε από το άγχος, είτε από την κακή διατροφή.

Συμπερασματικά λοιπόν, με την εφαρμογή του μοντέλου της ολικής διαχείρισης ποιότητας επιτυγχάνεται :

► η ασφάλεια του καταναλωτή
► η άριστη ποιότητα  και τη βέλτιστη διαθρεπτική αξία των παραγόμενων προϊόντων.

Οι κατευθυντήριοι άξονες του μοντέλου  αυτού είναι :

(α) η αειφόρος ανάπτυξη στον αγρό, μέσα από τεκμηριωμένα σχέδια διαχείρισης, με συγκεκριμένους στόχους που αξιολογούνται στην ετήσια ανασκόπηση.
(β) η ορθολογική χρήση του νερού προστατεύοντας τον υδροφόρο ορίζοντα, όχι μόνο σε ότι αφορά τους υδάτινους πόρους και αποθέματα, αλλά και σε ότι άπτεται πιθανών επιμολύνσεων.
(γ) ελαχιστοποίηση της χρήσης λιπασμάτων όπως και μέσων φυτοπροστασίας
(δ) η διασφάλιση της γονιμότητας των εδαφών μέσα από τις φυσικές διεργασίες, τη βιολογική δραστηριότητα, τη βιο-ποικιλότητα και την ανακύκλωση
(ε) έλεγχοι ποιότητας, με καταγεγραμμένους και μετρούμενους δείκτες, κρίσιμα σημεία ελέγχου και εφαρμογή προληπτικών ενεργειών ασφάλειας σ’ όλη τη διεργασία παραγωγής, από την εισροή του νωπού λαχανικού και τη βιομηχανοποίησή του, τη συσκευασία του και αποθήκευσή του, έως τη διανομή στο τελικό σημείο πώλησης.

Πιο συγκεκριμένα, στο δευτερογενή τομέα, δηλαδή τη μεταποίηση τα βήματα είναι  :

 • Αναγνώριση και ελαχιστοποίηση των πιθανών φυσικών, μικροβιακών & χημικών κινδύνων, με εφαρμογή κρίσιμων ορίων μέτρησης για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου, καθιέρωση μέτρων ελέγχου, μέτρηση & παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων ελέγχου & καθορισμός συχνότητας παρακολούθησης τους.
 • Διασφάλιση της ποιότητας της πρώτης ύλης, του ημι-έτοιμου προϊόντος ( το προϊόν που προκύπτει από τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ) και του τελικού προϊόντος ( το προϊόν που προκύπτει από το τελευταίο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ) και πηγαίνει στον καταναλωτή.
 • Διασφάλιση του ελέγχου του συνόλου των διεργασιών της παραγωγής, με καταγεγραμμένες και τεκμηριωμένες διαδικασίες, ύπαρξη & εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων και πιστή τήρηση των προδιαγραφών αυτών.
 • Διασφάλιση της τεκμηριωμένης εφαρμογής προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών
  Διασφάλιση της εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, για να υπηρετείται σωστά ο καταναλωτής.

Πιο συγκεκριμένα, τα βήματα στο δευτερογενή τομέα, δηλαδή τη μεταποίηση, στα οποία συνδυαστικά υλοποιείται το σύστημα της ολικής ποιότητας είναι τα εξής:

► Εισροή και υποδοχή του νωπού λαχανικού από τον αγρό στο εργοστάσιο
► Μηχανική επεξεργασία του νωπού λαχανικού
► Θερμική επεξεργασία του νωπού λαχανικού, παραγωγή κατεψυγμένου λαχανικού
► Συσκευασία , αποθήκευση, διακίνηση ημι-ετοίμου προϊόντος
► Παραγωγή τελικού προϊόντος , αποθήκευση και διακίνησή του στα σημεία πώλησης

Συνεπώς, μέσα από καθορισμένους, τεκμηριωμένους και διαρκώς ανασκοπούμενους  στόχους  διασφαλίζεται η  ασφάλεια και της ποιότητα  από τον αγρό μέχρι το πιάτο του καταναλωτή.

[/one_half][one_half_last]Τα αποτελέσματα  της βέλτιστης ποιότητας στο τελικό κατεψυγμένο λαχανικό είναι:

 • Διατήρηση των βιταμινών.
 • Οι φυσικές χρωστικές δεν επηρεάζονται και επιπλέον δεν γίνεται ανάπτυξη ενζυματικής μελάνωσης (μαύρισμα), διότι με την θερμική επεξεργασία αδρανοποιούνται τα ένζυμα.
 • Δεν υφίσταται θέμα αφυδάτωσης του λαχανικού λόγω εξάχνωσης, επειδή η διαδικασία κατάψυξης είναι IQF και ιδιαίτερα γρήγορη, όπως επίσης και θέμα πορώδους μικρο-ρηγμάτωσης, αφού δεν υπάρχουν μεταβολές στον όγκο των κατεψυγμένων.
 • Δεν υπάρχουν απώλειες σε καροτίνη, διότι το προϊόν είναι συσκευασμένο σε επιμεταλλωμένη ολεφίνη, άρα δεν τίθεται θέμα φωτοξείδωσης.
 • Διατηρούνται  για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι έχει υποστεί την θερμική διεργασία της λεύκανσης ( ζεμάτισμα ή blanching) σε ζεστό νερό και έχει αδρανοποιηθεί το ένζυμο της υπεροξυδάσης, που είναι υπεύθυνο για τις αλλοιώσεις.
 • Τα σημαντικά πλεονεκτήματα των κατεψυγμένων λαχανικών συνοψίζονται στα εξής θέματα:
  • Διαθεσιμότητα όλο τον χρόνο και άρα ξεπερνιέται η εποχικότητα
  • Ο καταναλωτής αποφεύγει όλες τις διεργασίες πριν το μαγείρεμα, λόγου χάριν το καθάρισμα, την κοπή λαχανικού κλπ, άρα υπάρχει ευκολία (convenience)
  • Διατηρησιμότητα σε βάθος χρόνου και σταθερότητα όλων των διατροφικών δεικτών, όπως την πρώτη μέρα της συγκομιδής του.

Μια πολύ σημαντική παράμετρος της Ολικής Ποιότητας που έχει ενταχθεί ως ξεχωριστή ενότητα του συστήματος, είναι η περιβαλλοντική διαχείριση και πιο συγκεκριμένα, η επίτευξη των παρακάτω :

 • Μείωση των αερίων  
 • Εξοικονόμηση της ενέργειας 
 • Ανακύκλωση του νερού 
 • Συμμετοχή στην διαχείριση της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας , των φυτικών ελαίων, των μηχανικών ελαίων
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση και διαχωρισμός των ρύπων  

Συμπερασματικά λοιπόν, όπως τεκμηριώνεται και στην Πολιτική Ποιότητας, που είναι ενταγμένης στο Εγχειρίδιο Ποιότητας της εταιρίας, ο Μπάρμπα- Στάθης έχει αποφασίσει και εφαρμόζει:

Τη δημιουργία ευέλικτων συνθηκών για την αειφορία στον πρωτογενή τομέα, με ταυτόχρονη ορθολογική χρήση όλων των μέσων λίπανσης και φυτοπροστασίας. Αποφασίζει επίσης και την παραγωγή προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας με ταυτόχρονη ανάπτυξη ομάδας βιο-καλλιεργητών. Εντάσσει το σύνολο του πρωτογενούς τομέα σε ξεχωριστή θεματική ενότητα στο EN ISO 22000/2005.

Την υγιεινή ,την ποιότητα και βέλτιστη ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση), την ασφάλεια κατά την  εργασία όλου του προσωπικού, την επίτευξη των απαιτούμενων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων που συμβάλουν σε διεργασίες που προστατεύουν το περιβάλλον. Αναβαθμίζει διαρκώς τον κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό, συνθέτοντας για τον εργαζόμενο, ένα σύγχρονο, ασφαλές, υγιεινό περιβάλλον εργασίας.

Με το σύνολο των δράσεων να προστατεύει τον καταναλωτή, να τον ενημερώνει σωστά και τεκμηριωμένα, να κινείται μέσα σ’ ένα μοντέλο εξωστρέφειας, με πνεύμα ειλικρίνειας και συνεργασίας προς όλους τους φορείς κρατικούς και μη, που εμπλέκονται σε θέματα διατροφικής ασφάλειας. Ενσωματώνει την πληροφόρηση κατά GDAs με αναγραφή τους επί των συσκευασιών

Να αναπτύσσει νέα προϊόντα και να βελτιώνει συνεχώς τα υφιστάμενα, που να καλύπτουν το σύνολο των διατροφικών αναγκών του καταναλωτή και να προσδίδουν ευκολία στη χρήση και  προστιθέμενη αξία. Αποφασίζει να αναπτύξει περαιτέρω τις προϊοντικές σειρές σε προϊόντα ψύξης, με εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής και να αναπτύξει τα προϊόντα κατάψυξης με νέα.

Τέλος, Η δέσμευση και συμμόρφωση αφενός μεν της Διοίκησης , αφετέρου δε όλων των εμπλεκομένων όχι μόνο με τις προδιαγραφές ποιότητας, αλλά και με το σύνολο των  νομικών απαιτήσεων  είναι δεδομένη.

 Η πολιτική για την Ποιότητα, είναι σ’ όλους κατανοητή, έχει γίνει γνωστή σ’ όλο το προσωπικό διότι έχει αναρτηθεί σε εμφανή σημεία του εργοστασίου και των γραφείων,  περιλαμβάνει συγκεκριμένους ετήσιους αντικειμενικούς στόχους και συνεπώς μαζί με το  Εγχειρίδιο και το σύνολο των εγγράφων ανασκοπούνται σε ετήσια βάση για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά τους.[/one_half_last]