Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Δείτε περισσότερα εδώ