Η VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ

Παναγιώτης Θρουβάλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Παπανικολάου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Christophe Vivien, Εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος Κυπριανίδης, Εκτελεστικό Μέλος

Αντώνιος Μαυριδόγλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Ευστρατιάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέξανδρος Εδιπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος