Τεχνική υποστήριξη καλλιεργειών, Ιούλιος 2014

Ένα κρίσιμο σημείο στην προσέγγιση του Σχεδίου Δράσης Γαία για την προώθηση των ψυχανθών είναι η ομαλή και αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στη διατροφή των ζώων.

Σε σανό ή ενσίρωμα, το σημαντικότερο για έναν κτηνοτρόφο είναι να διαμορφώσει κατάλληλα τη σύνθεση του σιτηρεσίου, ώστε πρωτίστως να διατηρείται η καλή υγεία των ζώων αλλά και να υπάρχει καλή απόδοση στην γαλακτοπαραγωγή.

Αρωγός των κτηνοτρόφων σε αυτή την προσπάθεια,  το Σχέδιο Δράσης Γαία εντάσσει στις δράσεις του πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης στους παραγωγούς που συνίσταται στην αξιολόγηση δειγμάτων ενσιρώματος ή σανού ψυχανθών, μετά από εργαστηριακή ανάλυση από το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψης και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διασφαλίζοντας την αντιπροσωπευτική δειγματοληψία και σωστή διαχείριση των δειγμάτων κατά την αποστολή τους στο εργαστήριο, η ομάδα του Σχεδίου Δράσης Γαία έχει ήδη κοινοποιήσει στους παραγωγούς τα αποτελέσματα  από τα ενσιρώματα που «ανοίχτηκαν πρώτα»,  για να τα αξιοποιήσουν.