Μικρό Λεξικό

Αγρωστώδη:  μεγάλη οικογένεια φυτών που περιλαμβάνει τα δημητριακά και πολλά κτηνοτροφικά φυτά (σιτάρι, βρώμη, κριθάρι, καλαμπόκι, σόργο,  κ.ά.).

Αειφόρος ανάπτυξη: μια ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις παρούσες ανάγκες χωρίς να υποθηκεύει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους. Στοχεύει στο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου, διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον βραχυπρόθεσμα και, κυρίως, μακροπρόθεσμα. Η αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί σε μια οικονομική ανάπτυξη η οποία να είναι αποτελεσματική, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Αζωτοδέσμευση: ο βιολογικός τρόπος μετατροπής του ελεύθερου αζώτου που υπάρχει στην ατμόσφαιρα σε χρήσιμες για τους οργανισμούς αζωτούχες ενώσεις. Στα ψυχανθή, που αποτελούν τη βασική οικογένεια κτηνοτροφικών φυτών που παρουσιάζει αυτή την ιδιότητα, η δέσμευση του αζώτου πραγματοποιείται σαν αποτέλεσμα της συμβίωσης  με τα βακτήρια των φυματίων στις ρίζες τους.

Αμειψισπορά: είναι η προγραμματισμένη εναλλαγή καλλιεργειών σε έναν αγρό προκειμένου να μειώνονται οι κίνδυνοι από ασθένειες, ζιζάνια και η εξάντληση του εδάφους.  Είναι μια καθιερωμένη και συνηθισμένη καλλιεργητική φροντίδα στη σύγχρονη γεωργία. Καλλιέργειες απαιτητικές σε άζωτο, όπως π.χ. το καλαμπόκι, διαδέχονται στο χωράφι ψυχανθή που το εμπλουτίζουν σε άζωτο με συνέπεια οι αποδόσεις να είναι μεγαλύτερες απ΄ ότι αν  προηγείται του καλαμποκιού άλλη καλλιέργεια εκτός ψυχανθούς.

Ενσίρωση: είναι η διαδικασία ζύμωσης τμημάτων των φυτών με υψηλό ποσοστό υγρασίας και υπό αναερόβιες συνθήκες, που οδηγεί στην οξίνισή τους με σκοπό τη συντήρηση του προϊόντος αλλά και τη βελτίωση της θρεπτικής του αξίας, για χρήση ως ζωοτροφή.

Συμπυκνωμένες ζωοτροφές: είναι οι απλές ζωοτροφές που η μονάδα βάρους τους έχει μικρό  όγκο και μεγάλη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. Σε αυτές ανήκουν οι καρποί δημητριακών (π.χ. καλαμπόκι, κριθάρι, βρώμη), τα σπέρματα ψυχανθών (π.χ. κτηνοτροφικό κουκί, καρπός βίκου) κ.ά.

Χονδροειδείς ζωοτροφές:  είναι οι απλές ζωοτροφές που η μονάδα βάρους τους έχει μεγάλο όγκο και μικρή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά.  Αποτελούνται από διάφορα τμήματα των φυτών και χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε ινώδεις ουσίες (>18% της ξηρής ουσίας). Στις χονδροειδείς ζωοτροφές κατατάσσονται τα άχυρα, το τριφύλλι, ο σανός ή το χόρτο σιτηρών, ψυχανθών, κ.ά. Ανάλογα με τον τρόπο συντήρησης τους διακρίνονται σε χλωρές, ενσιρωμένες και ξηρές. Παράγονται σε μεγάλες ποσότητες ανά μονάδα επιφάνειας εδάφους και κατά κανόνα έχουν χαμηλό κόστος. Η συμμετοχή τους είναι απαραίτητη στο σιτηρέσιο των μηρυκαστικών σε ποσοστό από 10 μέχρι και 100% της ξηρής ουσίας, ανάλογα με τη διατροφή.

Ψυχανθή: (Leguminosae) Οικογένεια φυτών που πήραν το όνομά τους γιατί το άνθος τους μοιάζει με πεταλούδα (ψυχή). Έχουν μεγάλη θρεπτική αξία λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας τους σε πρωτεΐνες. Σε αυτήν ανήκουν τα φασόλια, τα κουκιά, οι γίγαντες, τα μπιζέλια, τα ρεβίθια, η φάβα, τα λούπινα, το τριφύλλι, η μηδική, το λαθούρι, ο βίκος, η σόγια κ.ά. Έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας και να εμπλουτίζουν έτσι το έδαφος με το πολύτιμο αυτό για την ανάπτυξη των φυτών θρεπτικό στοιχείο.