Συνεργασία με Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2014-2015

Aξιοποίηση των ψυχανθών: Συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ κατά την καλλιεργητική περίοδο 2014 -2015

Συνεπείς στους στόχους που έχουμε θέσει προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης της ελληνικής γης για την παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, πραγματοποιήσαμε και τη φετινή χρονιά πειραματική καλλιέργεια σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Συνεργασία σε εξέλιξη από το 2012, κατά την οποία κάθε χειμερινή περίοδο καλλιεργούνται και μελετώνται διαφορετικοί συνδυασμοί ψυχανθών-σιτηρών, (βίκος-κριθάρι, μπιζέλι-βρώμη, βρώμη-κτηνοτροφικά κουκιά) σε διαφορετικής παραγωγικότητας εδάφη (πλούσια-αρδευόμενα, φτωχά-ξηρικά) και σε διαφορετικούς ποσοτικούς συνδυασμούς.

Στο πεδίο μελέτης έχουμε συμπεριλάβει και τη διατροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων μελετώντας την αποτελεσματική ενσωμάτωση του παραγόμενου προϊόντος στο σιτηρέσιο και εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Με την αντικατάσταση του ενσιρώματος αραβοσίτου (χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες) από ενσίρωμα βίκου-κριθαριού (υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες), η ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος και η περιεκτικότητά του σε λίπος και πρωτεΐνη παρέμειναν σταθερά και παράλληλα εξοικονομήθηκαν περίπου 0,8 kg σογιαλεύρου/αγελάδα/ημέρα. Ταυτόχρονα, δεν παρατηρήθηκε καμία αρνητική επίδραση στην υγεία και παραγωγικότητα των αγελάδων.

Αποτελέσματα πειραμάτων 2012 – 2013 και 2013 -2014: pdf

Την χειμερινή καλλιεργητική περιόδο 2014 – 2015 πραγματοποιήθηκε συγκαλλιέργεια κτηνοτροφικού κουκιού με βρώμη σε αγρό υψηλής και σε αγρό χαμηλής παραγωγικότητας.

Τα αποτελέσματα της εργασίας ανακοινώθηκαν στο 30ο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας (ΕΖΕ) που πραγματοποιήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας στις 14-16 Οκτωβρίου 2015.

Η συγκαλλιέργεια του κτηνοτροφικού κουκιού με τη βρώμη αποτελεί καλή λύση για την αξιοποίηση ξηρικώ ν χωραφιών και ιδιαίτερα των φτωχών αλλά και ποτιστικών κατά τη χειμερινή περίοδο ενώ η χλωρομάζα που παράγεται μπορεί να συντηρηθεί ικανοποιητικά με την ενσίρωση.

Ολόκληρη η μελέτη και τα συμπεράσματα: pdf

45

Β) Διερεύνηση του κόστους διατροφής κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.

8 Πραγματοποιείται σχετική επιστημονική έρευνα από το Εργαστήριο Φυσιολογίας, Θρέψεως και Διατροφής και το Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων του Πανεπιστημίου. Μελετάται η τεχνική αποτελεσματικότητα των καλλιεργητικών πρακτικών (ορθή εφαρμογή των συνιστώμενων πρακτικών) για την παραγωγή ζωοτροφών. Επιπλέον η έρευνα στοχεύει στην διερεύνηση της ορθότητας του εφαρμοζόμενου πλάνου διατροφής στις εκμεταλλεύσεις αυτές και σε σχέση με την παραγωγή τους.

Θα εκτιμηθεί επίσης, το μεταβλητό κόστος των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών και των ζωϊκών προϊόντων καθώς και η διάρθρωση του κόστους διατροφής. Τα αποτελέσματα θα ταξινομηθούν κατά μέγεθος μονάδας και παραγωγικότητα (επίπεδο παραγωγής). Έχει ήδη ολοκληρωθεί η συλλογή ερωτηματολογίων από υπεύθυνους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και είναι σε εξέλιξη η επεξεργασία των δεδομένων.

Γ) Τεχνική υποστήριξη στους παραγωγούς με αναλύσεις ζωοτροφών.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ψυχανθών ποικίλουν ανάλογα με την επιλογή του συνδυασμού ψυχανθούς-αγρωστώδους, την ποικιλία που χρησιμοποιήθηκε, τη γονιμότητα του έδαφος, το στάδιο ανάπτυξης κατά τη συγκομιδή, τον τρόπο διαχείρισης του προϊόντος μετά τη συγκομιδή κ.ά. Για την ομαλή και αποτελεσματική ενσωμάτωση των ψυχανθών στη διατροφή των ζώων, η ΔΕΛΤΑ διενεργεί δειγματοληψίες και εξασφαλίζει εργαστηριακούς ελέγχους αξιολόγησης δειγμάτων ενσιρώματων ή σανού ψυχανθών των παραγωγών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψης και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

45

Save