• Στα € 601,4εκ. το 2015 ο τζίρος του Ομίλου Vivartia A.E., θυγατρικής του Ομίλου MIG (αύξηση 2% σε σχέση με το 2014) 
  • Αύξηση κατά 80% των λειτουργικών κερδών EBITDA στα € 50,2εκ. έναντι € 28,2εκ. το 2014 
  • Κερδοφορία για πρώτη φορά από το 2009 στα αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοδοτικών-επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT): κέρδη € 19,3εκ. έναντι ζημιών € 1,7εκ. το 2014

Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες οι οποίες διαμορφώθηκαν κυρίως κατά το 2ο εξάμηνο του 2015 (αύξηση του ΦΠΑ στο 23%, capital controls κ.λ.π.) καθώς επίσης και των δυσκολιών που καταγράφηκαν στον κλάδο του λιανεμπορίου (super markets κ.λ.π.), ο Όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 32,3% το 2015) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 64,7% το 2015), με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του Ομίλου να αποσπά για μία ακόμα χρονιά σημαντικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση των εταιρειών στην ποιότητα και την καινοτομία. Το μερίδιο αγοράς του ομίλου στη συνολική αγορά γάλακτος στην Ελλάδα το 2015 ενισχύθηκε στο 26,6% έναντι 26,0% το 2014. Παράλληλα, όλα τα σήματα του Ομίλου εστίασης διατήρησαν την ηγετική τους θέση στην Ελληνική αγορά, παρά τη δυσβάσταχτη αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση στο 23%, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης νέων επιτυχημένων concepts και καινοτόμων προϊόντων.

Οι πωλήσεις του Ομίλου Vivartia το 2015 ανήλθαν στο ποσό των € 601,4 εκ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 2,0% σε σύγκριση με το ποσό των € 589,6 εκ. κατά την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Οι πωλήσεις ανά λειτουργικό τομέα αναλύονται ως εξής: Γαλακτοκομικά: € 304,5 εκ., Κατεψυγμένα: € 138,3 εκ. και Εστίαση και Ψυχαγωγία: € 165,0 εκ. (συμπεριλαμβάνονται διεταιρικές πωλήσεις ύψους € 6,5 εκ.). Οι συγκρίσιμες πωλήσεις του κλάδου γαλακτοκομικών του ομίλου Vivartia κατέγραψαν μείωση της τάξης του 3,4% σε σχέση με πέρυσι, ο κλάδος εστίασης του ομίλου Vivartia παρά τη σημαντική επίδραση της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ παρουσίασε αύξηση πωλήσεων της τάξης του 1,2% ενώ ο κλάδος κατεψυγμένων παρουσίασε αύξηση επί συγκρίσιμων μεγεθών της τάξης του 14,2%.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε κέρδη € 50,2 εκ. σε σύγκριση με κέρδη € 28,2 εκ. της αντίστοιχης περυσινής χρήσης. Η βελτίωση αποδίδεται στην επίδραση των αποτελεσματικών παρεμβάσεων σε επίπεδο παραγωγικής βελτιστοποίησης και στη βελτίωση του κόστους πρώτων υλών. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν καθοριστικά στη διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA κατά περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες στο 8,3%.

Κατά το 2015, ο Όμιλος Vivartia επέστρεψε σε κερδοφορία σε επίπεδο ΕΒΙΤ (κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) για πρώτη φορά από το 2009 ύψους € 19,3 εκ. έναντι ζημιών ύψους € 1,7 εκ. κατά τη χρήση 2014. Οι ζημιές μετά φόρων για το 2015 ανήλθαν σε € 22,1 εκ. έναντι ζημιών € 34,8 εκ. κατά την αντίστοιχη χρήση του 2014, επηρεαζόμενες σε σημαντικό βαθμό και από την επιβάρυνση της αύξησης του φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα από 26% σε 29% (επιβάρυνση € 8,7 εκ. έναντι € 0,4 εκ. το 2014) και προβλέψεις – απομειώσεις ύψους € 8,5εκ..

Για το 2016 αναμένεται η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του Τραπεζικού δανεισμού των εταιρειών του Ομίλου, ενώ προτεραιότητα παραμένει η συνεχής βελτίωση των αποδόσεων των εταιρειών, η διατήρηση της κυρίαρχης θέσης τους στην αγορά, η καινοτομία και η ενίσχυση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.